top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СИТО 92 ЕООД  и  Лекоом АД

В сила от 25.05.2018 г. 

I. Въведение

СИТО 92 ЕООД  и  Лекоом АД зачитат неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантират в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: www.sito92.com; lekoombg.com; fermabg.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от СИТО 92 ЕООД  и  Лекоом АД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност определя правилата, които СИТО 92 ЕООД  и  Лекоом АД ще спазват при обработване на личните данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго приложимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@sito92.com: lekoom@abv.bg.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако СИТО 92 ЕООД  и  Лекоом АД разполагат с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД („ние”) са търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията: СИТО 92 ЕООД  с ЕИК 040235561, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД са администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, ул. Никола Генадиев 7

телефони: 02/ 973 32 40

e-mail: office@sito92.com; lekoom@abv.bg

III. Категории лични данни, обработвани от СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД.

1. СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД може да обработват публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);

(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

(vi) Данни за сключване на договори за продажба, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД може да обработват данни, изготвени и генерирани от СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД в процеса на предоставяне на услугите:

(i) Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(vi) Видеозапис при посещение в офисите на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД;

(vii) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие промоционални кампании, организирани от СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД имат право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД имат право и задължение да проверят верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изискват от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД обработват данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;

(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / жалби / рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;

(v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни.

(vi) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

(vii) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

(viii) Управление и администриране на дейности при плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД обработват данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;

(ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД обработват съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;

(iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании.

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД.

(i) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД, негови посетители и служители, СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД използват оборудване за видеонаблюдение.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(iii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

(ii) Лица, които по възлагане на СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

(v) Лица, на които СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД са предоставили изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД обработват личните Ви данни от името на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД;

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

(viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД може да съхраняват някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение / прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно / арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги / стоки се съхраняват според срока изискван от действащото законодателство.

3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

5. Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 60 дни от създаването на записа.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@sito92.com, lekoom@abv.bg

Имате право да поискате от СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД:

  • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

  • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

  • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

  • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

  • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

  • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

  • да възразите срещу обработването на личните си данни;

  • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

  • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@sito92.com, lekoom@abv.bg

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД и  какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, СИТО 92 ЕООД и Лекоом АД се нуждаят от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да получите определена информация от нашия Сайт, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД се нуждаят от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт. Непредоставянето на такива данни ограничава възможността за ползване на Сайта от Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви

СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД прилагат организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД са установили изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД са установили задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД и  компютрите на всеки служител е ограничено.

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД получат информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, СИТО 92 ЕООД  и Лекоом АД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. Политика за употреба на „Бисквитки“

Как да контролирате бисквитките

"Бисквитките" са малки парчета данни, съхранявани в браузърите на посетителите на сайта, обикновено използвани за проследяване на техните движения и действия на даден сайт.

В съответствие с GDPR, като наши посетители ви информираме, че използваме бисквитки в сайта си.

 

Използваме два типа "бисквитки":

Бисквитки за сесия (преходни): Тези "бисквитки" се изтриват, когато затворите браузъра си и не събирате информация от компютъра си. Те обикновено съхраняват информация под формата на идентификация на сесията, която не идентифицира лично потребителя.

 

Постоянни (или запазени) бисквитки: Тези "бисквитки" се съхраняват на твърдия ви диск до изтичането им (т.е. базирани на определена дата на изтичане) или до изтриването им. Тези "бисквитки" се използват за събиране на идентифицираща информация за потребителя, като например поведение при уеб сърфиране или потребителски предпочитания за конкретен сайт.

 

Обърнете внимание на таблицата по-долу, за да видите кои "бисквитки" има на сайта ни:

 

Име на бисквитката                                                      Живот                                                                                Цел

svSession                                                                     постоянно                                     Комуникация между собственика на сайта и посетителя (Wix Chat)

hs Session                                                                    по време на сесията                   Сигурност

XSRF-TOKEN                                                               постоянно                                      Сигурност

smSession                                                                   постоянно (две седмици)            Идентифицира влизащите в сайта членове

TSxxxxxxxx (където x се замества с произволна поредица от цифри и букви) постоянно Сигурност

TSxxxxxxxx_d (където x се замества с произволна поредица от цифри и букви) постоянно Сигурност

 

Възможно е и използването на "бисквитки", които не са изброени в горната таблица.

Можете да проверите кои "бисквитки" се използват на тези платформи, като използвате вградения изглед на "бисквитките" на Chrome. Трябва само да кликнете върху Защитено до лентата с URL адреси и след това върху "бисквитките". Уверете се, че преглеждате сайта си в режим "инкогнито", така че браузърът ви да не разпознава "бисквитките", които понастоящем се намират в собствения ви браузър.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

bottom of page